Sverigeförhandlingen och danska Transportministeriet har nu lämnat en rapport till den svenska och danska regeringen som fastslår att det finns ett gemensamt danskt-svenskt intresse att fortsätta utreda nya fasta förbindelser över Öresund. Särskilt lyfts de samhällsekonomiska vinsterna av en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör.

Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har persontrafiken över Öresund nästan fördubblats. För att se över kapaciteten tillsattes 2016 en dansk-svensk arbetsgrupp med representanter från det danska Transportministeriet, Sverigeförhandlingen och Trafikverket, som nu har lämnat sitt underlag.

Rapporten visar att Öresundsbron kräver kompletterande investeringar på landsidan för att klara trafiken under överskådlig tid. Situationen med enbart en tågförbindelse över Öresund bedöms vara sårbar och det konstateras att en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör (HH) skulle korta restiderna samt öka tillgängligheten och integrationen i den norra delen av regionen.

– En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle kraftigt vidga den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Vi är glada att Sverigeförhandlingen har tagit till sig de starka argumenten för en HH-förbindelse. Det här är ett stort steg mot en ny förbindelse och en stor framgång för Skåne och Öresundssamarbetet, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Samhällsekonomiska nyttor med tunnel Helsingborg-Helsingör

I det fortsatta arbetet ska en samhällsekonomisk analys tas fram tillsammans med en kompletterande redovisning av övriga nyttor:

– Vi är överens om att man bör titta vidare på tunnelförbindelser mellan Helsingborg och Helsingör men inte utifrån ett kapacitetsperspektiv utan utifrån andra aspekter som till exempel robusthet, en förbättrad bostadsmarknad, restidsvinster, arbetsmarknadsnyttor, miljönyttor, näringslivsnyttor, samhällsutveckling och sociala nyttor, säger HG Wessberg, förhandlare Sverigeförhandlingen.

I ett långsiktigt perspektiv behövs både en fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör och en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn, vilket är utpekat i Skånebilden.

En ringlinje runt öresund

En fast förbindelse kan ge Helsingborg och nordvästra Skåne samma tillgänglighet till Köpenhamn som Lund och mellersta Skåne idag har via Öresundsbron. Det ger invånarna i Skåne, Halland och Göteborgområdet en kraftigt ökad tillgång till en större arbetsmarknad och företagen en bredare rekryteringsbas. Samtidigt skapas en ringlinje runt Öresund. För verksamheter i Köpenhamn skapar HH-förbindelsen tillgång till cirka 110 000 fler arbetstagare inom 60 minuter.

Ole Birk OlesenDen danske transportministern, Ole Birk Olesen (LA), är också positiv till det nya samarbetet:

– Det spændende ved en HH-forbindelse er netop, at projektet kan være med til at skabe vækst og velstand, uden at man tager midler fra andre gode projekter. Det synes jeg, er sund fornuft, og derfor er jeg glad for, at vi nu får belyst projektet nærmere.

En detaljerad projektplan skall redovisas senast den 15 oktober 2017 och ingå i Sverigeförhandlingens slutrapport.

Här kan du läsa hela rapporten

Fakta

Sverigeförhandlingen har i uppdrag att ta initiativ till och föra samtal med företrädare för Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt att lämna ett förslag på hur den fortsatta hanteringen av frågan kan se ut.

Vägavståndet mellan Helsingborg och Köpenhamn är endast 51 km, men restiden är idag över en timme med bil på grund av väntetid och tid på färjan. För en kollektivtrafikresa är det närmare en och en halv timme. Restiden kan med en fast förbindelse reduceras till 45 minuter.

I den strategiska analysen ska följande ingå:

  • en dansk-svensk modell för prognosarbete samt marknadsstudier om transportbranschens bedömning av framtiden
  • trafikupplägg med olika alternativa förbindelser (enbart väg eller väg och järnväg)
  • finansieringsmöjligheter/modeller samt möjligheter att söka infrastrukturmedel från EU
  • samhällsekonomisk analys samt strategisk analys av vilka övriga nyttor som kan uppstå, regionalt och nationellt
  • hur avgiftspolitiken påverkar mobilitet/integration
  • samhällsnytta och övriga nyttor av en ytterligare förbindelse

Analysen innehåller tunnel för två alternativ – ett för väg och ett för både väg och järnväg. Järnväg dock endast för persontransporter, ej gods.