Det är dags att bygga klart Västkustbanan uppmanar politiker, utvecklingsaktörer, näringsliv och akademi i ett gemensamt upprop för dubbelspår.

Längs Västkustbanan verkar några av landets viktigaste exportindustrier. Inom 30 mil från Göteborg finns 50 procent av Skandinaviens industriella kapacitet. Dessa företag bidrar redan till sysselsättningen men skulle kunna erbjuda ännu fler arbeten som nu inte tillsätts på grund av kompetensbrist i närheten av arbetsplatserna, menar undertecknarna. En fullt utbyggd Västkustbana skulle förbättra jobbmatchningen, eftersom dubbelspår innebär att fler kan arbetspendla längre sträckor på kortare tid.

Uppropet lyfter även hur Sveriges globala företag är beroende av pålitliga godstransporter. Varje minut som en leverans är försenad kostar företagen stora belopp. För att järnvägen ska vara ett realt alternativ för godstransporter måste järnvägen vara pålitlig. Men för att få så hållbara transporter som möj­ligt vill många företag i stället frakta mer på järnvägen. Åtgärdas Västkustbanan ökar Sveriges globala konkurrenskraft och möjligheterna att nå uppsatta miljö- och klimatmål.

De som skrivit under är bland andra Crister Fritzson – vd SJ, Gunnar Hagman – vd Skanska Sverige, Carin Stoeckmann – vd Byggmästarn i Skåne AB, Stephen Hwang – rektor Högskolan i Halmstad och Kenneth Nilsson – vd Resurs Bank AB.

Läs hela uppropet här

Samtliga undertecknare

Mätta Ivarsson (MP), regionråd, Region Skåne
Dag Hultefors (M), regionråd, Region Halland
Crister Fritzson, vd, SJ
Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige
Kenneth Nilsson, vd, Resurs Bank AB
Björn Alvengrip, vd, HallandsHamnar AB
Ola Ringdahl, koncernchef, Nord-Lock Group
Jan Secher, vd, Perstorp Holding AB
Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad
Bo Adling, ansvarig för bostadsfrågor, Sveriges Byggindustrier Syd
Per Tryding, vice vd, Sydsvenska industri- och handelskammaren
Anders Yllfors, vd, Boxon AB
Benny Thögersen, vd, Catena
Niels Vallö, vd, Helsingborgs Hamn AB
Carin Stoeckmann, vd, Byggmästarn i Skåne AB
Göran Hellström, vd, Navet AB

Vinsterna med dubbelspår

 • Miljö- och klimatvinster, när person- och godstransporter kan
  flyttas över från väg till järnväg
 • Restiden mellan Malmö och Göteborg kan bli under 2 timmar
 • Kapaciteten på spåren motsvarar en 16-filig motorväg
 • Trafiken kan femdubblas, från 8 tåg/timme till 30–40 tåg/timme
 • Bidrar till regionförstoringen då dagens flaskhalsar är ett hinder
  för att utveckla den regionala kollektivtrafiken
 • Minst 25 000 nya bostäder kan byggas längs med Västkusten
  i Skåne och Halland
 • Ger tydliga samplaneringsvinster, som lägre kostnader och kortare
  genomförandetid, om projektet genomförs tillsammans med etappen Ängelholm-Maria station.