Malmö stad och Region Skåne har nu tecknat en överenskommelse med Sverigeförhandlingen om satsningar på kollektivtrafik och cykel. Avtalet omfattar 28 500 nya bostäder och stora satsningar på eldrivna busslinjer, Malmöpendeln med pågatåg till Lomma, Kävlinge och nya cykelleder.

– Vi är angelägna om att erbjuda ett attraktivt utbud av trafik och smidiga sätt att resa för våra resenärer. Det kräver satsningar. Det är därför glädjande att kunna presentera att Region Skåne satsar 251 miljoner på att bygga ut kollektivtrafiken i Malmö, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne.

Vad innebär detta?

Enligt avtalet ska det byggas ett helt nytt stadsnät för trådbussar eller batteridrivna elbussar med åtgärder för bättre framkomlighet. Det framgångsrika stadsbusskonceptet MalmöExpressen (MEX) med fokus på stor kapacitet och snabb framkomlighet ska utökas på ytterligare linjer, förutom expansion på linje fem som redan idag körs med MEX-bussar. Busstrafiken förväntas i framtiden bli helt elektrifierad och de närmaste årens teknikutveckling får visa exakt vilken teknologi som ska användas.

Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 möjliggör en snabb och effektiv pendling från Kävlinge, Furulund, Flädie, Lomma och Alnarp till Malmö. Malmöpendeln innebär även en förbättrad resandeservice inom Malmö med stopp på Malmö C, Triangeln, Hyllie, Svågertorp, Persborg, Rosengård, Östervärn.

Totalt kommer även fjorton nya cykelleder att byggas ut i Malmö, i linje med ett hela resan-perspektiv där cykel kopplas ihop med buss och pågatåg, för att fler ska kunna och vilja åka kollektivt.

Staten medfinansierar genom Sverigeförhandlingen med drygt 1898 miljoner kronor. Den totala investeringen är cirka 4 miljarder kronor. Region Skåne ansvarar för trafikeringen för de nya investeringarna i Malmö.

Fakta

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Här ingår också cykelåtgärder som ökar nyttan av de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om. I storstadsförhandlingarna är staten medfinansiär och kommunerna står för huvudkostnaden. Regionen står för trafikeringen och kostnader som fordon och depå.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad

– Med fyra miljarder i investeringar är det här den största satsningen på infrastruktur och kollektivtrafik i Malmö sedan Citytunneln. Satsningarna gör det snabbare och smidigare att åka kollektivt till och från Malmö och knyter samtidigt samman stadens olika delar till en hållbar helhet. När staden växer fort behövs både bostäder och infrastruktur som skapar god livsmiljö.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen i Skåne

– Detta kommer inte bara att gynna Malmö, utan ger möjligheter för en bättre pendling i hela Sydvästskåne. Vi och Malmö stad gör den här viktiga satsningen på kollektivtrafik tillsammans. Malmö bidrar stort ekonomiskt.