Trafikverket har presenterat sitt förslag till Nationell transportplan 2018-2029. Från skånskt håll välkomnas att Trafikverket nämner samtliga av Skånes prioriterade objekt: fyrspår Lund-Hässleholm, dubbelspår Maria-Helsingborg C, stärkt Skånebana och nya Öresundsförbindelser. Men byggstart och färdigställande måste flyttas fram i tid och den svenska höghastighetsjärnvägen behöver likt andra länders byggas för en högre hastighet.

– Det är glädjande att flera av våra objekt nämns i plan och att stora satsningar inleds under planperioden såsom Lund-Hässleholm och Maria-Helsingborg. Men det är tydligt att det behövs mer satsningar på svensk infrastruktur. Jag kommer nu intensifiera mina samtal med infrastrukturministern för att säkerställa snabbare byggstart av fyrspår Lund-Hässleholm och inledande utbyggnad dubbelspår på Skånebanan, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

I Trafikverkets förslag nämns:

  • två nya spår Lund-Hässleholm som utpekat investeringsobjekt, byggstart 2024-2029, men färdigställs inte under planperioden
  • dubbelspår Maria-Helsingborg C som namngiven investering under planperioden, byggstart 2024-2029, men färdigställs inte under planperioden
  • Helsingborg-Hässleholm förlängt mötesspår och höjd hastighet, byggstart 2024-2029. Planen nämner även partiellt dubbelspår Vinslöv-Önnestad mellan Hässleholm-Kristianstad under namngivna investeringar vid en utökad ram på 10 procent
  • behov av fast förbindelse Helsingborg-Helsingör som en utpekad brist

– Investeringen i höghastighetsjärnväg med två nya spår Lund-Hässleholm är välkommen. Men det är inte acceptabelt att sänka hastigheten till 250 kilometer i timmen och att utbyggnaden av hela systemet ska ta så lång tid. Vi måste ha en snabb utbyggnad och en hög hastighetsstandard för att få ut fulla effekter och klara omställningen till ett klimatsmart transportsystem, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Nu ska förslaget remitteras och i vår beslutar regeringen om en slutgiltig version.

Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, och infrastrukturminister Tomas Eneroth  presenterar förslaget till Nationell transportplan

Vad tycker Skåne?

Sedan 2015 finns en gemensam överenskommelse för de skånska infrastruktursatsningarna – Skånebilden. Överenskommelsen är undertecknad av Region Skåne och sju av Skånes större kommuner, och i Trafikverkets förslag till NTI-plan nämns samtliga av Skånes objekt i någon form. Vad säger då de skånska politikerna om förslaget?

– Det är glädjande att sträckan Lund-Hässleholm finns med i den nationella transportplanen, eftersom vi vet att Södra stambanan är en flaskhals för såväl personresor som godstrafik. Samtidigt visar den också på vikten av att tänka utanför ramarna vid stora och långsiktiga infrastruktursatsningar som ska hålla många årtionden framöver. Nu krävs det att staten tittar på alternativa finansieringssätt som säkerställer att höghastighetsjärnvägen byggs för att klara riktigt snabba tåg och att hela sträckan Malmö-Stockholm färdigställs betydligt snabbare. Allt annat vore en suboptimering av planerade framtidsinvesteringar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

– Vi är givetvis mycket nöjda med att få bekräftelse på att höghastighetsbanan ska byggas och att den startar mellan Lund och Hässleholm. Det ger oss riktigt goda förutsättningar att tillsammans med Kristianstad stärka arbetet att vara en tillväxtmotor för hela regionen. Samtidigt vill vi poängtera vikten av att satsningar sker på Skånebanan för att binda ihop hela arbetsmarknadsregionen och att en ombyggnation av Hässleholm C snarast kommer igång. Annars riskerar vi att inte få en effekt av investeringarna, säger Lena Wallentheim (S), oppositionsråd och ansvarig för infrastrukturfrågor i Hässleholms kommun.

– Att Maria-Helsingborg nu finns med i plan  är ett viktigt steg i rätt riktning.  Men jag hade helst sett att hela projektet finansierades inom planperioden. När Hallandsåstunneln öppnades innebar det kraftiga förbättringar. Men så länge det finns enkelsträckor kvar på Västkustbanan går det inte att få ut full effekt. Ett dubbelspår i tunnel genom Helsingborg ger många fördelar för resenärerna som ökad turtäthet och kortare restider, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, och fortsätter:

– Det är också mycket positivt att Trafikverket pekar ut en fast HH-förbindelse som prioriterad brist. Det är viktigt att vi inte tappar tempo i denna fråga med tanke på hur lång planeringshorisonten är för denna typ av projekt.

– Det är positivt att Trafikverket nu föreslår konkreta åtgärder för förstärkningar på Västkustbanan. Något som Lund, Region Skåne, Helsingborg verkat för under mycket lång tid. Dock är det förvånade att Trafikverket inte väljer att, efter etapperna Ostlänken och Hässleholm-Lund, fortsätta utbyggnaden av höghastighetsjärnväg mellan Malmö och Stockholm för att skapa en komplett sträckning, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund. Skanebilden

Fler aktörer står bakom prioriteringarna

Men det är inte bara det skånska samarbetet som förstått vikten av Skånebildens prioriteringar. Samtliga regioner i södra Sverige tillsammans med sträckningskommuner, näringsliv och akademi har ställt sig bakom dessa prioriteringar i överenskommelser, positionspapper och debattartiklar. Skåne är en storstadsregion och den skånska infrastrukturen en nationell angelägenhet. En tredjedel av Sveriges import och export går via Skåne.

– Vi har jobbat hårt och länge för att påtala våra stora behov och att den skånska järnvägen är en nationell angelägenhet. Det är mycket glädjande att se att det ger utdelning i Trafikverkets förslag. Men det akuta läget kräver betydligt snabbare byggstart och färdigställande av våra skånska objekt! säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Läs mer om Nationell transportplan hos Trafikverket.se  

Läs mer om Skånes prioriteringar här

Fakta

Sträckan Malmö-Hässleholm är avgörande för tågtrafiken i hela södra Sverige, men är idag hårt belastad av godståg, fjärrtåg och regionala pendeltåg. Om inget görs kommer kapacitetsefterfrågan längs etappen vara omöjliga 148 procent år 2025. Sträckan är en del av den EU-prioriterade ScanMed-korridoren och hanterar en stor del av Sveriges export och import.

Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår och drabbas på grund av underhållsarbeten och störningar av ständiga trafikavbrott. På banan trängs godståg tillsammans med persontrafik. Med dubbelspår på sträckan halveras restiden. En utbyggd Skånebana skulle binda ihop två arbetsmarknadsregioner, öka bostadsbyggandet samt möjliggöra ökad person- och godstrafik. Insatser här beräknas bidra till ett ökat bostadsbyggande med cirka 8000 bostäder och 2000 jobb, med en näringslivsnytta kring 800 miljoner kronor.

Västkustbanan klassas som en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. 1992 beslutade riksdagen om en utbyggnad av hela banan, men sträckan Ängelholm-Helsingborg saknar dubbelspår. Delar av sträckan ligger i nationella planen 2014-2025 men man har förbisett Maria station-Helsingborg C som är 4,5 kilometer lång. Idag kan knappa 8 tåg per timme passera enkelspåret i Helsingborg, men med dubbelspår är potentialen 30-40 tåg per timme. Analyser visar att dubbelspår Maria station-Helsingborg S skulle generera mer än 2000 nya bostäder i Helsingborg.

Nya Öresundsförbindelser. Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart det går. Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn är kopplad till utbyggnad av Köpenhamns metro. Vår uppfattning är att den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas före metron, men att metron kan byggas oberoende av om en HH-förbindelse har beslutats.