Nu presenteras ”Sydsvenska prioriteringar” där Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland står enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.

”Sydsvenska prioriteringar” är en konkretisering av Regionsamverkan Sydsveriges tidigare positionspapper ”Ett enat Sydsverige slapar ett starkt Sverige”.

Just nu pågår en översyn av gällande infrastrukturplaner inför perioden 2018-2020. Trafikverket arbetar fram en ny nationell plan för transportsystemet utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen, och Sverigeförhandlingen gällande höghastighetsjärnväg och storstadssatsningar pågår för fullt.

Det viktigaste framöver för Sydsverige är att förbättra den interregionala tillgängligheten, att knyta ihop Sydsverige samt att skapa konkurrensmässiga och hållbara godstransporter. För att kunna göra detta krävs ett antal insatser, samtliga listas här.

Karta sydsvenska prio

Förutom de namngivna projekten bör även följande insatser ingå i de nya planerna:

  • Förstärkt järnvägsunderhåll på både stambanor och regionala banor, där samverkan mellan Trafikverket och regionerna kring prioritering och genomförande bör utvecklas.
  • Ökade insatser för cykelutveckling, i partnerskap mellan nationella organ, regioner och kommuner.
  • En mera aktiv gränsöverskridande planering både i Östersjöperspektivet och för Sveriges koppling till kontinenten via Öresund.

Sydsverige poängterar att de prioriterade insatserna bör finansieras huvudsakligen genom statliga medel via den nationella planen. Många projekt motiveras av och förutsätter samordning med den regionala kollektivtrafikens utveckling, med bostadsbyggande samt annan kommunal stadsutveckling. I vissa fall kan samfinansiering ske av nationell och regional plan, och kommunal medfinansiering kan bli aktuell.

Hela dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar” finns att läsa på regionsamverkan.se

Fakta Regionsamverkan Sydsverige

Samarbetet syftar till att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksam-heterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.

Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktig hållbar utveckling i Sydsverige och i Sverige.