Byggstart Skåne

Störst effekt direkt får Sverige om vi börjar bygga där behoven idag är som störst. Snabbast byggstart får Sverige om vi börjar bygga där det är enklast. Båda dessa behov möter vi om höghastighetsjärnvägen börjar byggas söderifrån.

Byggstart Skåne

Störst effekt – direkt – får Sverige om vi börjar bygga där behoven idag är som störst. Snabbast byggstart får Sverige om vi börjar bygga där det är enklast. Detta uppnår vi om nya höghastighetsjärnvägen börjar byggas söderifrån.

I Skåne finns idag flera stora utmaningar som alla kan kopplas till otillräcklig järnvägsinfrastruktur; ökande bostadsbrist, hög arbetslöshet och segregation. Samtidigt innebär Skånes unika tätortsstruktur en orealiserad potential – som snabbt kan frigöras genom satsningar i infrastrukturen.

Byggstart av höghastighetsjärnvägen i Skåne innebär att Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm kompletteras med två nya spår för höghastighetsjärnväg. Genomförande av höghastighesjärnväg och anslutande Skånebanan ger snabbt effekt i form av förbättra regional tillgänglighet som påverkar arbetsmarknad, näringslivsutveckling, bostadsmarknad med mera. Skånes regionala persontågstrafik är idag otillräcklig och den redan stora pendlingen förväntas fortsätta öka.

Höghastighetsbanan möjliggör en utökning av regionaltrafiken vilket bidrar till ökad attraktivitet med positiva effekter för bostadsbyggande, arbetsmarknad och näringsliv samt med ökade markvärden som följd. En utökad regionaltrafik kommer att bidra till att Skånes två arbetsmarknadsregioner växer samman till en. Det är därför viktigt att byggstarten av höghastighetsbanan i Skåne kommer igång så fort som möjligt.

För att säkerställa en smidig planeringsprocess, maximal investeringsnytta samt hänsyn till Skånes unika flerkärnighet och landskap, står Region Skåne och kommunerna i Malmö, Lund, Hässleholm, Burlöv, Eslöv, Staffanstorp, Höör samt Osby enade i överenskommelsen Byggstart Skåne.

Överenskommelsen

Byggstart Skåne

 • Höghastighetsbanans utbyggnad i Skåne ska prioriteras i utbyggnadsordningen för höghastighetsbanan
 • Regional och kommunal planering ska anpassas och förberedas för höghastighetsbanan
 • Trafikeringen för skånska stationer längs Södra stambanan ska utvecklas och förbättras
 • Negativa miljö- och barriäreffekter av utbyggnad av höghastighetsbanan i Skåne ska minimeras
 • Kommunikation med markägare ska ske så tidigt som möjligt i processen
 • Höghastighetsjärnväg är en statlig angelägenhet som ska finansieras av staten
Fakta

 • Lund-Hässleholm är troligen den mest lönsamma eller en av de mest lönsamma deletapper att byggas ut i höghastighetssystemet
 • Sträckan trafikeras av alla typer av tågtrafik med varierande medelhastighet
 • Största godsstråket i Sverige
 • Del av det Transeuropeiska TEN-T nätverket
 • Fehmarn Bält-förbindelsen kommer ytterligare öka godstrafiken på sträckan

Fyrspår Malmö-Hässleholm

Fyrspår Malmo_Hassleholm

Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm har idag en av de största kapacitetsbristerna i landets järnvägsnät. Den är avgörande för att tågtrafiken i södra Sverige och även nationellt ska fungera. Behovet av två nya spår är akut.