Nyligen gick 24 näringslivs-, bygg- och entreprenörsaktörer samman i ett upprop för att en utbyggnad av dubbelspår på Skånebanan ska inkluderas i kommande nationell plan. Anders Fredriksson, chef för Sveriges Byggindustrier Kristianstad, är en av undertecknarna och kommenterar nu initiativet.

Varför är Skånebanan viktig och varför måste den med i nationell Plan?

– Skåne är en region med hög tillväxt och med potential att ytterligare bidra till samhällsbygget Sverige. För att nyttja Skånes fulla potential måste östra delen byggas ihop med den västra för att bygga en större arbetsmarknadsregion där människor kan pendla och bo i hela Skåne.

Vilka effekter har satsningen på berörda regioner och transportsystemet i sin helhet?

– Vi måste bygga mer bostäder i Skåne och en utbyggd Skånebana kommer leda till bättre pendlingsmöjligheter för mindre orter längs banan. Bostäder kan då byggas på platser som idag inte nyttjas fullt ut. Pendlingen till Hässleholm som järnvägsknut gör att samhällsnyttan av fyrspåret mellan Lund och Hässleholm kommer till sin rätt och transportsystemet i hela Södra Sverige påverkas positivt av ökad kapacitet på Skånebanan. Skånebanan är idag en flaskhals både avseende godstransporter och pendling som påverkar angränsande län.

Många har undertecknat uppropet – vad innebär det?

– Det stora antalet undertecknare påvisar den breda förankringen av att de öst-västliga förbindelserna i Skåne och södra Sverige måste förbättras och att frågan är akut. Samtidigt är det ett bevis på den potential man ser om den byggs ut.

Vad kan en utbyggnad av Skånebanan innebära för människors vilja att resa mer hållbart?

– Det är avgörande att möjligheter skapas för att fler gods- och persontransporter förflyttas från väg och flyg till mer hållbart alternativ som järnväg. Vi har en väldigt rörlig arbetsmarknad i Skåne och angränsande regioner, samtidigt som möjligheterna att transportera sig snabbt och miljömässigt hållbart mellan öst och väst just nu är för få. Skånebanan är en av nycklarna för att få till den viktiga överflyttningen av transporter i Skåne.

Vad skulle det innebära för näringslivet och för er egen verksamhet inom byggbranschen, om en utbyggnad av Skånebanan inkluderades i nationell plan?

– Vi ser två väldigt snabba och konkreta effekter av en satsning som denna. Dels ser vi högre drivkrafter för bostadsbyggande på flera orter som följd av en utbyggnad och förbättrade kommunikationer, och dels förbättrar detta möjligheten för oss att kunna rekrytera kompetent personal.

 

 Läs uppropet i sin helhet här!