Nyligen arrangerades Fehmarn Belt Days 2018 i Malmö. Under konferensens andra dag arrangerades ett stort antal seminarier, workshops, föreläsningar och panelsamtal. Region Skåne, som en av konferensens arrangörer, höll i ett antal evenemang under tisdagen den 29:e – bland annat ett seminarium som handlade om vad som kan göras för att maximera nyttan med Fehmarn Bält-förbindelsen.

Seminariet ”Cross-border mobility in northern Europe” inleddes med ett antal presentationer, som belyste olika länders och branschers perspektiv på frågor kring vilka satsningar som behöver göras i samband med att Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar, hur nationella satsningar kan förstås ur ett internationellt perspektiv och vilka utmaningar som finns för transportsystemet i ScanMed-korridoren. Seminariet avslutades sedan med ett panelsamtal.

Juliana Pyron, biträdande programdirektör för ”En ny generation järnväg” på Trafikverket, inledde med en presentation om hur den nya planerade höghastighetsjärnvägen kommer att förbättra kapaciteten och tillgängligheten i Sverige samtidigt som den knyter an till ett europeiskt transportnät. Hon menade att det nu är viktigt att få till en bred politisk konsensus kring satsningen på höghastighetsjärnvägen.

Juliana Pyron, Trafikverket, och moderator Stina Nilsson.

Green Cargos kommunikationsdirektör Sohana Josefsson, som under konferensens första dag höll ett uppskattat framträdande om vad som behöver göras för att stimulera överflyttning av godstransporter från väg till järnväg, presenterade under seminariet vilka möjligheter och utmaningar som godstransporter via järnväg står inför – kopplat till Fehmarn Bält-förbindelsen. Josefsson riktade även en begäran till Juliana Pyron och Rikard Larsson (S), riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet – som var på plats för att delta panelsamtalet som följde presentationerna. Josefsson begärde att de rätta politiska besluten fattas för att jämna ut spelplanen mellan väg- och järnvägstransporter för gods, bland annat gällande de höga banavgifter som aktörer som Green Cargo betalar för att frakta gods på svenska järnvägar. Hon underströk att det är upp till beslutsfattare på nationell nivå att driva på utvecklingen som gör att fler kunder väljer att transportera sina varor med järnväg istället för väg.

Sohana Josefsson, Green Cargo.

Josefssons presentation följdes av det danska perspektivet när Michael Svane, transportdirektör på Dansk Industri, talade om vad Fehmarn Bält-förbindelsen innebär för Danmark och vad man från danskt håll önskar att grannländerna gör för att bidra till att öka nyttorna med den fasta förbindelsen. Han hade ett tydligt medskick till de som var närvarande – att järnvägssektorn bör släppas fri, både politiskt och regulatoriskt, för att kunna bli en starkare marknad. Den sista presentationen framfördes av Hamburgs biträdande generaldirektör för transport och vägar, Raimund Brodehl. Han framförde vilka behov som finns kopplat till gods- och persontransporter i norra Europa och hur regioner i olika länder kan knytas samman med infrastruktursatsningar.

Panelsamtal blickade framåt

Presentationerna följdes av ett panelsamtal där samtliga talare välkomnades upp på scen tillsammans med riksdagsledamot Rikard Larsson (S). Stina Nilsson, infrastrukturstrateg på Region Skåne, ledde samtalet och ställde inledningsvis frågor till samtliga deltagare om hur de tagit till sig de olika perspektiv som presenterats. Samtalet hade ett tydligt internationellt perspektiv, med fokus på hur infrastruktursatsningar i Sverige, Danmark och Tyskland tillsammans bidrar till förbättrade transportkorridorer i Europa och hur länder gemensamt måste arbeta gränsöverskridande för att gynna denna utveckling. Rikard Larsson (S) svarade på Josefssons tidigare kommentar och höll med om att det finns problem med regelverken, bland annat gällande kostnader för godstransporter via järnväg. Vidare talade han om vikten av det internationella perspektivet i infrastrukturplanering, och framförde en önskan om att europeiska länders infrastruktur- och transportministrar oftare ska mötas i syfte att gynna samverkan länder emellan. Som avslutning frågades samtliga deltagare i panelsamtalet vilken enskild aktion som är viktigast att genomföra innan Fehmarn Bält-förbindelsen är klar. Bland annat sa Trafikverkets Juliana Pyron att hon önskar en omfattande politisk plan för hur den nya generationens höghastighetsjärnväg ska byggas i Sverige. Rikard Larsson (S) framförde att han vill se ett transportsystem där alla transportmedel betalar för deras verkliga kostnader.

Moderator Stina Nilsson, Region Skåne, Raimund Brodehl, Hamburg, Juliana Pyron, Trafikverket, Sohana Josefsson, Green Cargo, Rikard Larsson (S), riksdagsledamot, och Michael Svane, Dansk Industri.

Seminarier om transportflöden i Fehmarn Bält och megaregioner

Dagen innehöll flertalet andra intressanta evenemang. Bland annat arrangerade Region Skåne tillsammans med bland andra Region Halland och Västra Götalandsregionen ett seminarium om resultatet från OECD:s rapport ”The Megaregion of Western Scandinavia” – hur området Malmö-Göteborg-Oslo kan knytas ihop till en megaregion, och vilka möjligheter och utmaningar som finns kopplat till exempelvis infrastruktur mellan städerna.

Interreg projekten TENTacle och Scandria2Act, i vilka Region Skåne är partner, arrangerade ett seminarium i två delar om nutida och framtida trender i transportflöden inom Fehmarn Bält-regionen, främst kopplat till godstransporter, och hur regioner och privata aktörer kan gynnas av kommande infrastruktursatsningar. Tentacle-projektet, som verkar för utveckling av transportkorridoren i Östersjöregionen, och Scandria2Act-projektet som verkar för ökad multimodalitet och en övergång till alternativa bränslen för att skapa gröna transportkorridorer presenterade resultat från olika delstudier. Enligt en simuleringsstudie över hur den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält kommer att påverka transportflödena kommer färjetransporter mellan Tyskland och södra Skandinavien att påverkas negativt medan järnvägen kunde ses som en vinnare. DB Cargos chef för internationell handel, Maarten de Ridder, ifrågasatte dock om färjetrafiken skulle upphöra och påpekade att fler faktorer såsom till exempel bekvämlighet och andra preferenser påverkar val av rutt. Han pekade även på att även järnvägsnätet i norra Tyskland lider av kapacitetsproblem som kan verka begränsande. Från skånsk sida framfördes att det finns liknande kapacitetsbegränsningar på den svenska sidan.