Region Skåne har lämnat in sitt yttrande om Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 

I många avseenden delar regionen förslagets prioriteringar, men lyfter särskilt att det krävs ett större ekonomiskt utrymme för nödvändig upprustning av svensk väg- och järnvägsinfrastruktur. Lösningen? Lyft höghastighetsjärnvägen ur anslagsfinansiering och hitta alternativ finansiering.

Läs hela yttrandet här

Hus

Fakta

Trafikverket tar fram ett förslag till den nationella transportplanen utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen. Det görs i samarbete med länsplaneupprättare och andra berörda aktörer. Riksdagen beslutar sedan om det slutgiltiga innehållet i planen. Beslut om Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 väntas komma april/maj 2018.