Regeringen fattade nyligen beslut om nationell plan och att sträckan Lund-Hässleholm ska utökas med två nya spår och anpassas för en framtida höghastighetsjärnväg, med byggstart under planperioden 2018-2029. Flertalet parter som berörs av projektet har nu enats om en samverkansöverenskommelse, som utgör en gemensam plattform för det fortsatta arbetet.

Det är Trafikverket, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Hässleholms kommun, Höörs kommun, Eslövs kommun och Lunds kommun som tillsammans har enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner i en samverkansöverenskommelse kallad ”Samverkan höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund”. Syftet med samverkan är att möjliggöra en snabb och effektiv utbyggnad av sträckan och att de samarbetsgrupper som finns ska vidareutvecklas både på politiker- och tjänstemannanivå.

Mätta Ivarsson (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden, kommenterar den nyligen påskrivna samverkansöverenskommelsen:

– Vi vill att höghastighetsbanan ska byggas så snabbt som möjligt och för att det ska fungera måste vi ha en god dialog mellan alla berörda parter. Skånebilden och Byggstart Skåne har lagt grunden för att nu ta nästa steg i denna överenskommelse.

Hus

Utgår ifrån flera målsättningar

För överenskommelsen har parterna satt upp sex olika mål som ska prägla arbetet framåt:

  • Delen Hässleholm-Lunds utbyggnad genom Skåne ska börja norr om Hässleholm och ansluta till projekt Lund-Flackarp

För att få ut full effekt av utbyggnaden ska stationer i Hässleholm respektive Lund ingå i det fullt utbyggda projektet, och sträckan ska byggas ut i sin helhet samt omfatta en kopplingspunkt mellan höghastighetsjärnvägen och befintlig järnväg i Hässleholm.

  • Ett gemensamt avgränsningsarbete av utredningsområdet ska prioriteras

I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö är utredningsområdet ca sju mil långt och tre mil brett. Det är av största vikt att utredningsområdet avgränsas för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling på den kommunala planeringen, då järnvägens dragning sträcker sig över kommungränserna.

  • Goda helhetslösningar för resenären

Resenären ska vara i fokus, så att en attraktiv och tillgänglig helhetslösning för hela resan via höghastighetsjärnvägen skapas. Bland annat innefattar detta att hållbara och effektiva transporter till och från stationerna blir möjliga.

  • Miljöpåverkande aspekter ska belysas ur ett helhetsperspektiv

Utgångspunkten är att de negativa miljö- och landskapseffekterna ska begränsas så långt som möjligt. I arbetet med landskapspåverkan och miljökonsekvenser ska även andra effekter belysas än de som är direkt orsakade av den nya järnvägen.

  • Kommunikation ska utgå från en gemensam strategi och vara snabb, öppen och proaktiv

Parterna ska i arbetet framåt arbeta fram en kommunikationsstrategi med gemensamt framtagna budskap, som ska vara ett stöd för parterna och verka för ökad förståelse i målgruppskommunikationen.

  • Resurs och kompetensförsörjning ska inte försena genomförandet

Frågan om kompetens- och resursförsörjning ska hanteras gemensamt, aktivt och kreativt, och respektive part kan uppmärksamma regeringen på behovet av resursförstärkning till projektet.

 

Läs överenskommelsen i sin helhet här!