Lund, Helsingborg och Region Skåne är först ut att teckna avtal med Sverigeförhandlingen om satsningar på kollektivtrafik och cykel för drygt 1,5 miljard kronor. Avtalen omfattar 18 530 nya bostäder och stora satsningar på bland annat cykel, spårväg och Buss Rapid Transit-linjer (BRT).

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Här ingår också cykelåtgärder som ökar nyttan av de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om. I storstadsförhandlingarna är staten medfinansiär och kommunerna står för huvudkostnaden. Regionen står för trafikeringen och kostnader som fordon och depå.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete mellan staten, regionen och kommunerna i detta arbete. Förhandlingar som arbetssätt gör nu att vi har en gemensam färdplan som leder till konkreta åtgärder i närtid, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Hus

Vad innebär avtalen?

Region Skåne ansvarar för trafikering och kostnader som fordon och depå för de nya investeringarna i Lund och Helsingborg.

– Det är en historisk milstolpe i vår utveckling av kollektivtrafiken i Lund och Helsingborg. Vi kommer att erbjuda ett större trafikutbud och därmed ges städerna stora utvecklingsmöjligheter, kommenterar Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

I Lund medfinansierar staten genom Sverigeförhandlingen 74,5 miljoner kronor till spårväg och 40,75 miljoner kronor till sju cykelåtgärder.

– Avtalet med Sverigeförhandlingen stärker Lund som Sveriges centrum för kunskap och innovation. Genom spårvägen knyts Brunnshög, med MAX IV och ESS, ihop med stadskärnan och vidare med övriga landet och internationellt. Detta kommer att ytterligare stärka Lunds, Skånes och Sveriges utveckling. Denna första del av Sverigeförhandlingen möjliggör förutom spårväg, en historisk satsning på cykeltrafik och ett väsentligt ökat bostadsbyggande, säger Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Samtal avtalsskrivning 10 feb

I Helsingborg medfinansierar staten genom Sverigeförhandlingen 176,5 miljoner kronor till två BRT-linjer som på sikt kan utvecklas till spårväg. Staten medfinansierar också ett stort antal cykelåtgärder med drygt 72,9 miljoner kronor.

– Avtalet med Sverigeförhandlingen och Region Skåne gör att vi kan bygga ett effektivt och hållbart strukturbildande system för kollektivtrafik och möjliggöra cirka 3500 nya bostäder i Helsingborg. Det är början till vad jag hoppas ska bli flera stora gemensamma infrastruktursatsningar mellan staten och Helsingborg. Staden får också stöd till en välbehövlig satsning på cykling, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen, kommenterar:

– Det här handlar om investeringar för framtiden. Investeringarna i Lund och Helsingborg skapar stora nyttor för bostads- och arbetsmarknaden, inom näringslivet och för integrationen. Det är glädjande att staten kan bidra till att påskynda en sådan samhällsutveckling.

Lunds avtal

Lund bygger ut spårväg till European Spallation Source (ESS) och 15 000 nya bostäder. Sverigeförhandlingen bidrar med 74,5 miljoner kronor till spårvägen och Region Skåne säkerställer trafikering, rullande materiel och depå. Investeringskostnaden är beräknad till 776 miljoner kronor. Lund har tidigare genom stadsmiljöavtal fått 298,4 miljoner kronor av staten, varpå den totala statliga medfinansieringen uppgår till 50 procent av spårvägsinvesteringen.

Lund bygger även sju cykelåtgärder i centrala Lund till en kostnad av 163 miljoner kronor. Sverigeförhandlingen bidrar med 40,75 miljoner kronor till utbyggnaden av cykelvägarna och cykelgaragen.

Helsingborgs avtal

Helsingborg bygger ut två nya BRT-linjer, HelsingborgsExpressen 2 och 3. Linjerna går mellan Berga och Ättekulla samt mellan Västergård och Ramlösagården, och kan på sikt utvecklas till spårväg. Investeringskostnaden är beräknad till 353 miljoner kronor.

Kommunen garanterar att 3 530 nya bostäder byggs i kollektivtrafiknära lägen, vilket gör att staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med 176,5 miljoner kronor till de nya BRT-linjerna och Region Skåne säkerställer trafikering och rullande materiel.

Kommunen har åtagit sig att bygga ut cykelåtgärder för drygt 290 miljoner kronor. Det handlar bland annat om två nya, centralt belägna cykelgarage, nya cykelbanor, parkeringar, förbättrad standard på befintliga banor samt korsningsåtgärder. Staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med drygt 72,9 miljoner kronor.