Regeringen har fattat beslut om innehållet i nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Flera av satsningarna i planen har betydelse för Region Skånes regionala transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för perioden 2018-2029, som utefter innehållet i den nationellt övergripande planen nu ska revideras. Beslutet om den reviderade RTI-planen fattas av regionfullmäktige den 25 september 2018.

Regeringens besked om den nationella planen för transportsystemet innehåller få skillnader i vilka investeringar som prioriteras i Skåne jämfört med vad Trafikverket presenterade i sitt förslag till Nationell plan under hösten 2017. Regeringen har för Skånes del bland annat beslutat att sträckan Lund-Hässleholm ska byggas ut till fyra spår och att sträckan Maria-Helsingborg C byggs ut till dubbelspår.

Nu fortsätter arbetet med att revidera den regionala infrastrukturplanen för perioden 2018-2029 i enlighet med de prioriteringar som regeringen pekat ut. I direktivet som Region Skåne fick av regeringen inför framtagandet av RTI-planen sattes en preliminär finansieringsram på 4 442 miljoner kronor. Dessa anslag ska matchas med delar av de prioriteringar som har fastslagits i den nationellt övergripande planen.

Samfinansiering av järnväg och kollektivtrafikåtgärder

Med anledning av de omfattande kapacitetsbrister som finns i det skånska järnvägsnätet har Region Skåne beslutat att i den regionala transportinfrastrukturplanen avsätta anslag för att samfinansiera vissa järnvägssatsningar i den nationella planen som är av stor vikt för regionens utveckling. Bland annat gäller detta ovan nämnda satsning på sträckan Maria-Helsingborg C och Ängelholm-Maria längs med Västkustbanan, samt trimningsåtgärder på Ystad/Österlenbanan.

Utöver detta föreslås 1 miljard av finansieringsramen för RTI-planen avsättas för finansiering av kollektivtrafikåtgärder, som ska fördelas mellan det statliga vägnätet och statligt bidrag till kommunala vägar – där kommunerna kommer ha möjlighet att årligen söka bidrag till åtgärder på det kommunala vägnätet. Stora delar av denna miljard kronor kommer även att gå till en riktad satsning på ”Regionalt superbusskoncept”, som innebär åtgärder för att öka framkomlighet, kapacitet, pålitlighet, prioriteringar i korsningar och busskörfält.

Arbetet med att revidera den regionala transportinfrastrukturplanen pågår just nu, och kommer sedan att beslutas om av regionfullmäktige den 25 september 2018.