Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler gällande en höghastighetsjärnväg för 250 km/h, jämfört med 320 km/h, har nu publicerats. Trots en högre investerings-
kostnad visar kalkylerna att en riktig höghastighetsjärnväg för 320 km/h är billigare i längden och den får också en högre nyttonuvärdeskvot (-0,63) än den långsammare versionen (-0,75).

En viktig anledning till att 320 km/h är mer lönsamt i det långa loppet är drifts- och underhållskostnaderna. Olika tekniker för att bygga i olika hastigheter leder till stora skillnader i framtidskostnader. Järnväg för 250 km/h beräknas kosta 1,6 miljarder kronor årligen att underhålla och drifta, vilket kan jämföras med 320 km/h som beräknas kosta 592 miljoner kronor per år. Redan efter 20 år har den högre investeringskostnaden för 320 km/h vägts upp av en lägre drifts- och underhållskostnad.

Trafikanalys, som utvärderar åtgärder inom transportpolitiken, har haft i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska Trafikverkets förslag till Nationell plan. Slutredovisningen av denna granskning slutredovisades den 15 februari 2018, och konstaterar att i enlighet med direktivet från regeringen ska Trafikverket säkerställa att förslaget till utbyggnad av nya stambanor sker på ett kostnadseffektivt sätt. Vilket indikerar att livscykelkostnaden bör ha stor betydelse.

Hus

Klimatnyttorna större med 320-tåg

Rapporten visar även att utöver rent ekonomiska fördelar med en snabbare höghastighetsjärnväg, finns det klara miljömässiga fördelar. Med en höghastighetsjärnväg för tåg i 320 km/h bedöms den årliga minskningen av växthusgasutsläpp vara större jämfört med för tåg i 250 km/h. Anledningen till denna betydande skillnad har sin grund i det stora antalet resenärer som beräknas välja tåget framför flyg och bil, tack vare att tåget blir konkurrenskraftigt och går snabbt.

Snabbare restider ger också större trafikantnyttor och konsumentöverskottet ökar med drygt 18 miljarder kronor med 320 km/h. I sina beräkningar har dessutom Trafikverket inte inkluderat andra nyttor som kan tillkomma i samband med utbyggnad av en höghastighets-järnväg, som exempelvis de 288 350 bostäder som avtalats fram med kommunerna under Sverigeförhandlingen. Men det krävs en snabb byggstart och ett snabb färdigställande för att dessa nyttor ska realiseras. Det är exempelvis först när hela sträckan är klar som den kan konkurrera med flyget.

Ta del av Trafikverkets effektbedömning nedan:

 Trafikverket – Effekter av hastighet 250km/h jämfört med 320km/h

 

Se en intervju med Seko:s ordförande Valle Karlsson nedan, om hastighet på nya stambanorna!