Ett hållbart och attraktivt Skåne

Region Skåne tillsammans med de skånska kommunerna gör stora satsningar på samhällsbyggande och kollektivtrafik för att Skåne ska få den infrastruktur som behövs. Det innebär ett strategiskt arbete för att driva och stödja utvecklingen för ett hållbart transportsystem.

Varför satsa på infrastrukturen i Skåne?

Det är trångt på vägar och järnväg i Skåne. Belastningen på vägnätet är påtagligt och järnvägssystemet har svårt att tillgodose den ökande transportefterfrågan, både av gods- och persontrafik. Detta hotar tillväxt, framkomlighet och utveckling av hållbara transportlösningar, inte bara i Skåne utan i hela Sverige.

Den skånska infrastrukturen står inför flera stora utmaningar. Satsningen på spårbunden trafik är en viktig del av utvecklingen, för att underlätta pendling, föra över gods från väg till järnväg samt skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

Skåne är idag en flaskhals för ett hållbart transportsystem i det nationella och regionala järnvägssystemet och den av EU prioriterade ScanMed-korridoren. Mellan Malmö och Hässleholm finns en av de största kapacitetsbristerna i landets järnvägsnät, och kommande Fehmarn Bält-förbindelsen kommer ytterligare öka trycket på det skånska väg- och järnvägsnätet.

Satsningar i Skåne behövs för att möta en växande efterfrågan från resenärer och säkerställa såväl företagens kompetensförsörjning som hållbara och effektiva godstransporter till och från Europa. För att klara omställningen till ett klimatneutralt transportsystem måste kapaciteten öka, både på länkar och i knutpunkter. På grund av dagens redan höga belastning ger insatser i Skåne stor effekt för ett varaktigt system, bland annat då det främjar utveckling av persontågstrafiken och ökar möjligheterna att flytta över gods från väg till järnväg.

På ByggstartSkåne.se kan du läsa mer om Skånes prioriteringar för vår framtida infrastruktur, hitta relevant material och kontakta oss ifall du har några frågor eller funderingar.

Omslag Byggstart Skane

Läs mer i broschyren Byggstart Skåne

Fakta ByggstartSkåne.se
  • Byggstart Skåne lyfter Skånes politiskt beslutade prioriteringar i infrastrukturen
  • Namnet syftar på att den kommande höghastighetsjärnvägen får störst nytta med byggstart i Skåne

Läs mer om Byggstart Skåne här

Medarbetare

Therese Andersson

Enhetschef Samhällsplanering

therese.m.andersson@skane.se
040-675 32 44

Emelie Petersson

Infrastrukturstrateg

emelie.a.petersson@skane.se

040-675 32 98

Stina Nilsson

Projektledare Sverigeförhandlingen

stina.j.nilsson@skane.se