Fyrspår Malmö-Hässleholm

Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm har idag en av de största kapacitetsbristerna i landets järnvägsnät. Den är avgörande för att tågtrafiken i södra Sverige och även nationellt ska fungera. Behovet av två nya spår är akut.

Fyrspår Malmö-Hässleholm

Analyser visar att kapaciteten på järnvägssträckan Malmö-Hässleholm kommer att behöva utnyttjas till omöjliga 148 procent inom tio år om inget görs. Redan idag är kapacitetstaket nått och det finns inte plats för mer trafik eller tidsluckor för underhåll, vilket drabbar resenärer och näringsliv hårt, inte bara i Skåne.

Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm har idag en av de största kapacitetsbriserna i landets järnvägsnät. Den är avgörande för att tågtrafiken i södra Sverige och även nationellt ska fungera. Dagligen blir tåg inställda och försenade med stora negativa konsekvenser för gods-, fjärr- och pendeltåg.

Vad innebär detta konkret?

Detta innebär att trafiken inte går att utöka, systemet är störningskänsligt och godsrafiken kommer inte alls fram delar av dygnet. Sträckan är dessutom maximalt trimmas och belastningen kommer att öka, både gällande gods men även i form av ökad och snabbare regional pendling.

Riksdagen har beslutat om utbyggnad av nya svenska stambanor och sträckan Lund-Hässleholm måste komma tidigt i planläggningen. Region Skåne och de åtta skånska kommunerna längs den planerade sträckningen är redo för byggstart. Överenskommelsen Byggstart Skåne med gemensamma utgångspunkter har säkerställt en fortsatt smidig planeringsprocess och maximal investeringsnytta.

Även i Greater Copenhagens Trafikcharter och Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” är sträckan en utpekad prioriteringsåtgärd för kommande nationella planer. Lund-Hässleholm bör därför prioriteras högt i en etappvis utbyggnad av nya stambanan, för att undanröja de stora flaskhalsarna i det nationella och regionala järnvägssystemet och i den av EU prioriterade ScanMed-korridoren.

#byggstartskane

Följ utvecklingen i sociala medier genom hashtagen.

Fakta Malmö-Hässleholm

  • Har en av Sveriges största kapacitetsbrist gällande järnvägssträcka
  • Hanterar en stor del både av Sveriges import och export
  • En del av EU-prioriterade ScanMed-korridoren
  • Sträckans kapacitetstak är idag redan nått
  • Sträckans kapacitet behöver utnyttjas till omöjliga 148 % inom 10 år om inget görs
  • Sveriges billigaste och mest lönsamma höghastighetsetapp

%

andelen svenskt importvärde genom Skåne