Prioriterade satsningar

Skånes strategiska läge och flerkärnighet kräver särskilda satsningar. Det innebär fler fasta förbindelser över Öresund, utveckling av Skånes tunnelbana – Pågatågen, avlastning på vägarna, ökade satsningar för tillgänglighet till hamnarna och satsningar på cykel. Skåne är också första regionen i Sverige med en mobilitetplan för hållbart resande.

 

Prioriterade satsningar

Skåne är en gränsöverskridande storstadsregion. Tillsammans med Köpenhamn bor nära fyra miljoner människor här och befolkningen ökar. Den flerkärniga ortstrukturen är Skånes styrka, men detta ställer krav på ett väl fungerande infrastruktursystem som kan binda samman orterna.

 

Öresundsförbindelser

Öresundsbron har skapat samhällsekonomiska vinster i miljardklassen. Prognoser visar att den kommande järnvägstrafiken, främst gods, kommer att öka i en omfattning som skapar behov av att tidigarelägga kapacitetsförbättrande åtgärder. Utan mer kapacitet riskerar Öresund att bli en flaskhals mellan södra och norra Europa. Öresundsbrons anslutningar slår snart i sitt kapacitetstak och det saknas redundans vid stopp på bron. Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer att ytterligare öka trafiktrycket.   Genom Greater Copenhagens Trafikcharter står även Region Hovedstaden, Region Sjaelland samt 46 danska kommuner bakom Skånebildens utgångspunkt och fler fasta Öresundsförbindelser. Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart det går. Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn är kopplad till utbyggnad av Köpenhamns metro. Vår uppfattning är att den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas före metron men att metron kan byggas oberoende av om en HH-förbindelse har beslutats.

Skånes tunnelbana och vägar

För Pågatågen är järnvägskaoset i Skåne mycket kännbart och för bussar råder stora problem på grund av utpekade flaskhalsar på väg. De ökade internationella transporterna ska på de större stråken samsas med en omfattande pendlignstrafik. Kapacitetssituationen är redan idag ansträngd på järnvägsnätet och vissa delar av europavägarna, särskilt på väg E6. En fortsatt ökad trafik kommer att leda till en ohållbar situation om inte följande åtgärder vidtas

 • Genomförande av persontåg på Söderåsbanan och Lommabanan
 • Kapacitetsförstärkningar i form av mötesspår, trimningsåtgärder och underhåll på Ystadbanan, Österlenbanan och Trelleborgsbanan
 • Lommabanan etapp två, mötesspår och nya stationer
 • Investeringar i väginfrastrukturen för förbättrad tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet
 • Satsningar på E6, E22 och E65

Regional busstrafik

Det finns ett stort behov av utvecklad skånsk infrastruktur inte bara i utan även till och från våra större städer. Det krävs för att minska trängseln, lyfta bostadsbyggandet samt öka arbetsmarknads- och näringslivsnyttan. Det innebär:

  • investeringar för förbättrad framkomlighet och tillgänglighet för bussen
  • genomförande av regionalt superbusskoncept
  • arbeta utifrån ett hela resan-perspektiv

Hållbart resande

Skåne är först i Sverige med en regional mobilitetsplan. Att ställa om till ett hållbart transportsystem innebär förutom fysiska förutsättningar även att arbeta med attityder och beteenden för att förändra res- och transportval. Genom att synliggöra nya resmöjligheter och ompröva invanda resebeteenden hos individer, organisationer och företag kan efterfrågan på hållbara trafiklösningar öka. Samhällsvinsterna med ett förändrat resande, enligt de uppsatta färdmedelsmålen, uppskattas till fyra miljarder kronor årligen, till följd av förbättrad folkhälsa.

Cykel

Skåne ska bli Sveriges främsta region för cykling. Cykeln har en roll i omställningen till ett hållbart transportsystem med goda effekter för rekreation/turism, jämlikhet, folkhälsa och attraktivare livsmiljöer med minskad trängsel, buller och utsläpp. Säkerheten för cyklister ska förbättras. Genom tydliga prioriterade stråk även mellan tätorter möjliggörs pendling, turism med besöksmål och rekreativa cykelleder. Goda kopplingar till hållplatser och stationer gör cykeln till en viktig del i kollektivtrafiken.  Det innebär:

  • ökade satsningar på cykel
  • utbyggnad av Sydkustleden som binder ihop Kattegattleden och Sydostleden
Fakta

 • Köpenhamns flygplats är Skandinaviens största
 • 60 % av passagerarna åker kollektivt till och från flygplatsen
 • Öresunds godstrafik förväntas öka drastiskt när Fehmarn Bält- förbindelsen invigs
 • Sverige saknar en gränsöverskridande infrastrukturplanering
 • Skåne är första region i Sverige med en mobilitetsplan
 • Skåne ska bli Sveriges ledande cykelregion
 • År 2030 ska cykelresorna i Skåne ha ökat med 58 % från år 2013

%

Så många skåningar har bara 15 minuter cykling till jobbet