Skånebilden

Skånes överenskommelse om järnvägsprioriteringar och Öresundsförbindelser

Skånebilden är plattformen

Genom bättre infrastruktur kan man ta tillvara Skånes utvecklingsmöjligheter och underlätta människors vardag. Det innebär att skapa samsyn kring vad som är viktigt och att förbereda  gemensamt. Som grund för det skånska arbetet finns Skånebilden, överenskommelsen om järnvägsprioriteringar och Öresundsförbindelser, som Skånes sju större kommuner tillsammans med Region Skåne skrivit under. Överenskommelsen ligger som plattform för de satsningar som krävs för att säkra behovet i Skåne, med effekter för hela Sverige.

Utgångspunkterna i Skånebilden är:

  • Höghastighetsbanans sträckning i Skåne ska i ett första utbyggnadssteg ha stationer i Malmö, Lund och Hässleholm.
  • Byggnationen av höghastighetsbanan ska starta söderifrån, för att undanröja de stora flaskhalsarna i det nationella och regionala järnvägssystemet och i den av EU prioriterade ScanMed-korridoren.
  • Skånebanan ska ha konkurrenskraftiga restider, för att koppla Helsingborg och Kristianstad till höghastighetsbanan samt för att koppla samman de två arbetsmarknadsregionerna i Skåne.
  • Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C ska ha dubbelspår, för ökad kapacitet och snabbare förbindelser på den för Skåne, Sverige och EU viktiga Västkustbanan.
  • Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart det går. Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn är kopplad till utbyggnad av Köpenhamns metro. Vår uppfattning är att den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas före metron, men att metron kan byggas oberoende av om en HH-förbindelse har beslutats.

En förbättrad tillgänglighet ökar människors möjlighet att bo på en ort, och arbeta eller studera på en annan. Till detta tillkommer även avgörande miljövinster och ett ökat bostadsbyggande.

Infrastrukturplanering är därmed ett viktigt steg i arbetet mot målbilden i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne – ett Skåne som är öppet i sinnet, öppet för alla, och har ett öppet landskap”.

Material om Skånebilden


  Skånebilden

  Förklaring